غرامت خسارت و حادثه پزشکی

چک خسارت هزینه پزشکی بر اثر حادثه

«شکستگی دست بر اثر سقوط از درخت»

به مبلغ؛ 13,650,000 ریال
به تاریخ 98/07/15

چک غرامت هزینه پزشکی حادثه بر اثر تصادف ( شکستگی شانه و تاندون)

چک غرامت هزینه پزشکی حادثه بر اثر تصادف