چک خسارت هزینه پزشکی بر اثر حادثه

 چک خسارت #هزینه_پزشکی بر اثر حادثه

  «شکستگی دست بر اثر سقوط از درخت»

به مبلغ؛ 13,650,000 ریال
به تاریخ 98/07/15