بیمه پاسارگاد در سال ۹۸ نسبت به دوره مشابه درسال گذشته بیش از ۳۷۱ درصد رشد سودآوری داشته است.

به گزارش بانکداری ایرانی، شرکت بیمه پاسارگاد در نخستین گزارش صورت های مالی سال ۹۸  نشان داده که وضعیتی به مراتب بهتر از دیگر شرکت های بیمه گری داشته و فاصله خود را در بین ۳۰ شرکت بیمه گری در میزان رشد سودآوری افزایش داده و در واقع بین ۳۰ شرکت بهترینرشد را به خود اختصاص داده است.

بیمه پاسارگاد در نخستین فصل امسال ۶ هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال حق بیمه صادر کرد که درآمد حاصله از این میزان حق بیمه تولیدی سه هزار و ۷۰ میلیارد ریال بود.

هزینه خسارت پرداختی شرکت دو هزار و ۳۵۶ میلیارد ریال بود، اما عایدی از محل سرمایه گذاری نیز بالا بوده و با رشد ۶۰ درصدی به مبلغ یک هزار و ۱۴۲ میلیارد ریال رسید.

روی هم رفته، بیمه پاسارگاد ۸۶۸ میلیارد ریال سود خالص ساخته که نسبت به دوره مسال قبل با رقم ۱۸۴ میلیارد ریال رشدی ۳۷۱ درصدی را تجربه کرده است.

بر اساس این سود خالص به هریک از سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون سهام شرکت بالغ بر ۲۵۵ ریال سود تخصیص یافته است.

مجموع سرمایه گذاری شرکت بیمه پاسارگاد بالغ بر ۳۱ هزار و ۸۷۵ میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند۹۷  یعنی ظرف سه ماه، حدود ۱۰ درصد رشد داشته است.

سود انباشته بیمه پاسارگاد در این دوره دو هزار و ۷۲۹ میلیارد ریال بوده که با رشد پنج درصد نسبت به پایان سال ۹۷ مواجه شده است.

جمع مطلبات شرکت پنج هزار و ۱۸۶ میلیارد ریال و بدهی شرکت زیر رقم  هزار میلیارد ریال بوده است.

این گزارش می افزاید : عملکرد قیمت سهام از ۶۷۰ تومان در ابتدای فصل تابستان با ۱۵ درصد بازدهی طی سه ماه، به مبلغ ۷۷۰ تومان رسیده‌است.

منبع: وبسایت بیمه پاسارگاد