نمایندگی بیمه عمر پاسارگاد نهاوند مجتبی جلالوند

آیا یک فرد می تواند از چند شرکت بیمه، بیمه نامه زندگی و سرمایه گذاری تهیه کند؟

جواب : بله
? محدودیتی در تعداد بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری برای یک فرد وجود ندارد و هر بیمه شده می تواند چندین بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری از یک شرکت و یا شرکت های مختلف بیمه ای تهیه نماید

ولی محدودیت سرمایه عمر برای این نوع بیمه نامه وجود دارد، طبق آیین نامه 68 بیمه مرکزی هرگاه مبلغ بیمه برای خطر فوت (سرمایه فوت) در یک یا چند بیمه نامه عمر صادره توسط یک یا چند شرکت بیمه برای یک بیمه‌شده از پنج میلیارد ریال متجاوز باشد مؤسسات بیمه باید پس از جلب نظر بیمه مرکزی به صدور بیمه نامه مبادرت نمایند. بیمه مرکزی می‌تواند حداکثر مبلغ بیمه مذکور را سالانه تغییر دهد. لذا بیمه شده بایستی در فرم پیشنهادی که به منظور خریداری بیمه نامه تکمیل می کند بیمه نامه های قبلی و در جریان صدور را به شرکت بیمه ای که قصد دریافت بیمه نامه جدید از آن دارد ، اعلام نماید.